Edufa VNEDUFA VIỆT NAM

BAN GIẢNG HUẤN & GIA SƯ

Christy Morgan

Thạc sĩ Sinh Vật Học  (M.S. Biology)

San Francisco State University, CA, USA

Dennis Nguyen

Cử Nhân Vi Tính (B.S. Computer Science)

Ottawa University, Canada

Kimmy Collins

Thạc Sĩ Y Khoa (M.S. Nursing)

San Francisco State University, CA, USA

Và các giảng viên khác như T.S. Nguyễn T. Hưng (Dominique), G.S.T.S. Vương T. Sơn,

Th.S. Trần V. Châu, và các gia sư chuyên nghành ở trong và ngoài nước Việt Nam.

Liên hệ: info@edufa.net

TP HCM (Viêt Nam) -
San Jose (U.S.A) -