TRUNG TÂM TU NGHIỆP

EDUFA VIỆT NAM

Phát Âm và Đàm Thoại bằng tiếng Mỹ-Anh

(AMERICAN ENGLISH)


Edufa VN

 Click vào đây để xem vài thí  dụ sự cố khi người Việt nói  tiếng Mỹ hay tiếng  Anh.

Learning Programs eBooks

Lesson 1

Move the mouse over the Pages button below to select page.

Liên hệ: info@edufa.net